morning-light

Jag tänkte att vi skulle prata om sociala medier. Det går inte att undgå att det är något som numera ingår i vardagen. Är det inte instagram så är det facebook/youtube eller andra plattformar. Jag kan tillhöra gruppen människor som var den sista att få en uppväxt utan tanken på att fota min mat, göra squats varje dag, telefonskräck och andra asociala aspekter. För vad gör egentligen sociala medier med oss? Och vad är bra respektive dåligt? Vad är rätt och vad är fel? VAD ÄR PÅ RIKTIGT? Mmm, den nöten är svår att knäcka. Jag är mest rädd för att vissa unga människor kommer att gå omkring leva i en låtsasvärld om sådär 20 år. Man vet att depressioner ökar, sömnbrist, ensamhet, stress är också något där kurvan pekar rakt uppåt.

Även fast jag vet så många personer i min närhet som upplevt mycket liknande det jag har gjort så kan jag ändå bara referera till mig själv. Förr satt jag ofta och scrollade på instagram. Såg perfekta kroppar, folk som tränade, åt mat som såg fantastisk ut, personer som var på svin coola fester och var på fantastiska platser runt om i världen. Levde det perfekta livet helt enkelt. Och vem vill inte göra det!? Nästan varje dag när jag såg mig själv i spegeln tänkte tankar som ”du måste börja träna”, ”mina lår är sååå tjocka”, ”jag måste börja göra squats”, ”man kanske ska gå och handla och göra en sån där smoothie som alla gör”, ”den där dyra restaurangen med fin och fotovänlig inredning dit alla går, ska man åka dit sen”, ”den personen inspirera mig, nu måste jag shoppa nytt”, ”jag orkar och vill egentligen inte gå ut och festa, men gör jag inte det är jag inte med i svängen”.

Jag kan fortsätta med fler inom citationstecken. Allt blev som ett stort jäkla kaos i huvudet. Känslan av hjärntvätt nu när jag tänker efter. Jag ville vara en person i ett liv som tillhörde mig men där jag inte var mig själv. Förstår ni vad jag menar? Detta ledde till depression, sömnlösa nätter, jag blev asocial och led av stress. Jag tog mig tid att gå in i mig själv och ställde mig själv frågor som ”vad är viktigast med livet?”, ”är min kropp verkligen så ful som jag tror”, ”måste jag gå ut och festa även om jag inte vill?”, ”vilka av mina vänner får mig att må riktigt bra”, ”tränar jag för att jag vill eller för att samhället säger att jag måste?”.

Alla dessa frågor strömmade igenom mig och jag fick helt enkelt tvinga att lära mig själv att besvara dessa frågor dagligen. Jag fick inse att vi lever bara en gång, EN GÅNG och vad är då det vikigaste med livet, jo att man mår bra, känner sig trygg och stark. Är min kropp så ful som jag tror? Näe den är faktiskt helt fantastisk och jag vet inte vad jag har oroat mig för. Måste jag festa fast jag inte vill? Nej det måste jag verkligen inte, om jag inte tycker att det är så kul att gå på klubb flera gånger i månaden så behöver jag inte. Det är jag som själv bestämmer när jag är sugen på att gå ut. Vilka av mina vänner får mig att må bra. Jo dem som alltid finns där för mig. Dem som ställer upp, inte dömmer  och som får mig att skratta. Och så träningen. Självklart är det viktigt att träna, det säger min läkare också. Men gör jag det för att jag vill eller för att jag känner att jag måste. Gör jag det på grund av kroppshets eller för att jag vill säkra min framtid i form av en stark kropp? Där är skillnaden.

Efter ett tag då jag hade ställt mig dessa frågor och levt efter dem kände jag att hoppet började att komma tillbaka. Jag sov bättre på nätterna, blev sugen att umgås med mina vänner igen, började att gå ut och gå för att jag tycker att det är kul och avkopplande, jag blev inspirerad av livet och dess möjligheter. Jag är medveten om att jag inte är där jag vill vara än. Men jag är på god väg.

Så mitt tips till er som känner av stressen av sociala medier eller kanske efter att ha läst detta inser att ni påverkas av det. Det viktigaste i livet är att umgås med personer som får dig att må bra hela tiden. Med detta vill jag också påpeka hur viktigt det också är att ta hand om varandra. Att du är fin precis som du är och att alla kroppar faktiskt är olika. Man behöver inte vara prefekt! Vad perfekt nu är… Du måste inte festa bara för att alla andra gör det. Gör det bara om du känner för det (och har åldern inne såklart). Att du inte ska träna bara för att du känner att du måste = att du känner att du måste ha den perfekta kroppen. Hitta en sport/aktivitet som är rolig och håll dig till den. Det ska vara roligt att träna och inte kännas som ett krav eller vara hetsigt! OKEJ!?

Hoppas att jag kanske har inspirerat någon/några av er att inte ta sociala medier på så stort allvar. Man kan och ska såklart bli inspirerad om man vill. Jag menar jag är ju en så kallad ”influencer” vilket betyder att jag ska inspirera er. Men jag känner att jag vill inspirera på rätt sätt och att ni alla ska må bra! Kärlek till er…

 

—— 

Let’s talk about social media. It’s now part of almost everyones everyday life. If it’s not instagram, it’s facebook / youtube or other platforms. I belong to the group of people who were the last one to grow up without the thought of taking pictures of my food, making squats every day, afraid of wandering my phone and other social aspects. What does social media really do for us? And what’s good and bad? What’s right and what’s wrong? WHAT IS CORRECT? Mmm, those nuts are hard to break. I’m most afraid that some young people will live around in a pretend world in 20 years. You know that depression is increasing, sleep deprivation, loneliness, stress is also something where the curve points straight upwards.

Even though I know so many people in my vicinity who experienced a lot like me, I can only refer to myself. In the past I often sat and scrolled on instagram. Saw perfect bodies, people who worked out,  food that looked amazing, people who were at cool parties and travleled to amazing places around the world. Lived the perfect life simply. And who does not want to do that!?Almost every day when I saw myself in the mirror thought thoughts like ”you have to start training”, ”my thighs are sooo thick”, ”I have to start doing squats”, ”I have to do that smoothie that everyone does ”,” that expensive restaurant with nice and photo-friendly decor, where everybody goes, I have to go their too? ”,” that person inspires me, now I have to shop new stuff”,” I don’t really want to go out and party, but if I don’t, I will miss a lot ”.

I can continue with more quotes. Everything was like a big devilish chaos in the head. The feeling of brainwashing. I wanted to be a person in a life that ”belonged” to, but where I was not myself. Do you understand what I mean? This led to depression, sleepless nights, I became asocial and suffered from stress.I took the time to go into myself and asked myself questions like ”What is most important with life?”, ”Is my body really as ugly as I think?” ”Do I have to go out and party even if I do not want to? ”,” Which of my friends make me feel really good ”,” do I work out because I want or because society says I have to? ”.

All of these questions flowed through me and I simply had to compel myself to answer these questions daily. I realized that we live only once, one time and then what’s the most important thing about life, you’re feeling well, feeling safe and strong. Is my body as ugly as I think? Well, it’s really amazing and I do not know what I’ve been worried about. Do I have to party, even though I do not want to? No, I really don’t have to, if I do not think it’s fun to go to clubs several times a month, I do not need to. It is me who decides when I’m going out. Which of my friends make me feel good. Those who are always there for me. Those who put makes efforts, do not judge and make me laugh. And then the training. Of course, it’s important to work out, that’s what my doctor says. But I do I do it because I want or because I feel I have to. Am I doing it not because of the pressure, I’m doing it because I want to and for securing my future of a having a strong body? There is the difference.

After a while when I had asked these questions and lived after them, I felt that my happiness started coming back. I slept better at night, felt like I wanted to hang out with my friends again, started going out and walking because I found it fun and relaxing, I was inspired by life and its possibilities. I’m aware I’m not where I want to be yet. But I’m on my way.

So, my tip to those who feel the stress of social media or maybe after reading this insight that you’re affected by it. The most important thing in life is to hang out with people who make you feel good all the time. With this I also want to point out how important it is also to take care of each other. That you are pretty just the way you are and that all bodies are different. You do not have to be prefect! What is even perfect? You do not have to party just because everyone else does. Just do it if you want to (and have the age of course). That you do not just exercise because you feel you have to = feel that you need the perfect body. Find a sport / activity that is fun and stick to it. It should be fun to train and not feel like a requirement! OKAY!?

Hope that I may have inspired someone / some of you not to take social media so seriously. You can, of course, be inspired if you want to. I mean I’m a so-called ”influencer” which means I’ll inspire you. But I feel that I want to inspire correctly and that you’re all are feeling well! Thank you for reading my blog. Love!

 

 

 

 

4 Comments

  1. madelenebillman

    Åh tack söta du! :)

  2. madelenebillman

    Tack! Jag håller VERKLIGEN med, så viktigt ämne :)

Write Comment

%d bloggare gillar detta: