_MG_2234_MG_2215_MG_2245_MG_2252

För ett år sedan visste jag inte vem jag var. Jag var förvirrad och kände mig helt borttappad. Den tjejen jag var innan jag flyttade upp till Stockholm hade tynat bort på vägen och mosats ner i en värld av ytlighet och osäkerhet. Jag behövde tid för mig själv! Jag älskar verkligen livet och det känns nästan som att jag i fem år visade en fasad utåt att allt var så himla bra, att jag mådde bra och vise versa. Trots att magen vred sig och lungorna ville skrika rätt ut.
Även fast det inte var avsikten så gjorde sociala medier mig till någon jag inte var, någon som jag trodde att alla ville att jag skulle vara. Man skulle gå på coola fester/event, yoga, ta fina matbilder, ha vältränad rumpa, bära den senaste designer väskan, äta på fina (snordyra) restauranger, hänga i rätt kretsar osv osv osv. Det tar aldrig slut! Man ska ha det perfekta livet – för har man det är man intressant och då får man flera följare på Instagram. Fler följare på Instagram gör dig intressant för märkena som i sin tur ger dig mer jobb.
Jag vet att det blir en helomvändning och motsägelsefullt om jag säger att jag ÄLSKAR mitt jobb. Det finns väldigt många för och nackdelar. För ett år sedan visste jag inte vem jag var. Sedan dess har jag gått ur ett långt förhållande, jag har sagt upp mig från mitt jobb, jag har valt att inte gå på så mycket saker/event utan har istället tagit mig tiden att vara med mig själv. Att hitta mig själv igen och älska mig själv igen. Sätta upp mål för vem jag vill vara och analysera mig själv på djupet. Jag ÄLSKAR mitt jobb för att det ger mig utrymme för att vara kreativ, jag gillar att skapa bilder och att sitta och redigera är som en sorts terapi för mig. Jag älskar att styla, vara social, strukturerad, komma på kreativa lösningar och bygga mina egna uppdrag/sälja in dem. För något som jag är väldigt mån om är att välja varumärken som känns jag, oavsett vad det är för märke eller hur ”coolt” det är.
Jag är mitt varumärke, att vara influenser har gjort mig till en produkt/tjänst för marknadsföring. Därför är det så otroligt viktigt att man är sig själv, har egna åsikter och funderingar, styrka att våga lita på sig själv, inte ta åt sig av kritik som någon annan ger – det är vad du själv tycker om dig själv som är viktigast! Du kommer att känna dig själv hela ditt liv, så varför inte älska dig själv!!??
Varför jag skriver detta är för att jag med den här resan har börjat att känna ett visst ansvar mot speciellt unga tjejer. Jag hade lyxen att slippa växa upp i en värd av sociala medier. Jag fick möjligheten att vara barn länge och inte låta mitt liv kretsa kring att försöka uppnå ett liv som egentligen är en fasad. Jag behövde inte veta vad alla andra gjorde hela tiden och känna press för att jag inte använt det senaste ”snapchat” filtret osv.
Jag skulle nog kunna skriva en hel bok om detta. Det kommer jag inte göra, men jag vill ändå att ni ska veta att det bara finns en som du, försök inte att vara någon annan. Gör det som du mår bra av, inte vad du tror att alla vill att du ska må bra av. VAR DIG SJÄLV!
— 

 

A year ago, I didn’t know who I was. I was confused and felt completely lost. The girl I was before I moved up to Stockholm had slowly disappeared into a world of superficiality and insecurity. I needed time for myself! I really love life and it almost feels like I for five years showed a facade that everything was so good, that I was feeling good and vice versa. Even though the stomach turned and the lungs wanted to scream right out.

Even though it was not the intention, social media made me feel like someone I wasn’t, someone I thought everyone wanted me to be. You should go to cool parties/events, yoga, take nice food pictures, have a well-groomed ”ass”, wear the latest designer bag, eat at nice restaurants, hang out in the right circles, etc etc. It never ends! You should have the perfect life – because if you are interesting, you will get more followers at Instagram. More followers at Instagram make you interesting for the brands, which in turn gives you more work.

I know it’s going to be a whirl and contradiction if I say I LOVE my job. There are very many pros and cons. A year ago, I did not know who I was. Since then, I have gone out of a long relationship, I have abandoned myself from my job, I have chosen not to attend so many things/events but instead took the time to be with myself. Finding myself again and love myself again. Set goals for who I want to be and analyze myself depth. I LOVE my job because it gives me space to be creative, I like to create pictures, and editing is like a therapy for me. I love to act, be social, structured, make creative solutions and build my own assignments/sell them. For me it’s so important to choose brands that feels me, no matter what brand it is or how ”cool” it is.

I am my brand, being a influencer makes me a product/service for marketing. That’s why it’s so incredibly important to be yourself, have your own opinions and thoughts, the power to dare to trust yourself, not care about criticism that someone else gives – It’s what you think about yourself thats important! You will know yourself all your life, so why not love yourself!!??

Why I write this is because I have begun to feel a certain responsibility towards especially young girls. I had the luxury of not growing up in a world of social media. I had the opportunity to be a child for a long time and not let my life circle around trying to achieve a life that is actually a facade. I did not need to know what everyone else did all the time and feel pressure because I did not use the latest ”snapchat” filter.

I could probably write a whole book about this. I won’t do that, but I still want you to know that there’s only one like you, try not to be someone else. Do what you like, not what you think everyone wants you to do. BE YOURSELF!

Top from Gina Tricot

 

 

1 Comment

Write Comment

%d bloggare gillar detta: